Teostatud projektid

Paide ÜF veemajandusprojekt

AS Paide Vesi on algatanud  Paide linna ja Paide valla Sillaotsa ja Kriilevälja küla vee- ja kanalisatsioonirajatiste  rekonstrueerimise ja laiendamise projekti. See on EL Ühtekuuluvusfondi projekt, kus määrava osa projekti teostamise kuludest finantseerib EL Ühtekuuluvusfond. Seda kinnitava   rahastamisotsus nr CCI 2004/EE/16/C/PE7003  tegi Euroopa KOmisjon 2004.a. detsembrikuus.
 
2005.a. sõlmitud lepingu alusel toimub tööde projekti koostamine. Töövõtjaks on rahvusvaheline konsortsium, keda esindab OÜ Eesti Veeprojekt.
Projekteerimise käigus teostatakse:
-          Geodeetilised uuringud;
-          Geotehnilised uuringud;
-          Kinnisel meetodil rekonstrueeritavate kanalisatsioonitorustike TV-videouuring;
-          Rekonstrueeritavate hoonete ja rajatiste olukorra hindamine ja ülesmõõtmine;
-          AS Paide Vesi Paide linna teeninduspiirkonna olemasoleva veevõrgu kalibreeritud, Paide linna veevõrgu laienduse, Sillaotsa ja Kriilevälja külade teeninduspiirkonna teoreetilise hüdraulilise mudeli koostamine;
-          Projektdokumentatsiooni koostamine ja kooskõlastamine;
-          Ehitustööde PKD (riigihanke pakkumiskutse dokumendid) vastavuses kehtiva riigihangete seadusega ning vastavalt FIDIC "Conditions of Contract for Construction for Building and Engineering Works Designed by the Employer" First Edition 1999 (nn. “Red Book”). Töö mahtu kuulub PKD kooskõlastamine ja täienduste ning paranduste sisseviimine.
-          PKD järelevalveinseneri teenuste riigihankekonkursi korraldamiseks. Töö mahtu kuulub PKD kooskõlastamine ja täienduste ning paranduste sisseviimine.
-          Osalemine projektikoosolekutel ja autorijäelevalve ehitusperioodil.
 
Projekteerimisele kuuluvate tööde lühikirjeldus:
·         Ca 16,3 km uusi veetorustikke Paide linnas ja Paide vallas (Sillaotsal ja Kriileväljal).
·         Ca 5,9 km veetorustiku rekonstrueerimine Paide linnas ning Sillaotsa külas.
·         Ca 17,6 km uusi kanalisatsioonitorustikke (ca 14,3 km isevoolset ja ca 3,3 km survekanalisatsiooni) Paides, Sillaotsal ja Kriileväljal ning 11 reoveepumplat.
·         Ca 6,4 km kanalisatsioonikollektorite rekonstrueerimine Paides ja Sillaotsal. Puuvilja ja Tööstuse-Mündi reoveepumpla rekonstrueerimine Paide linnas.
·         Purgimissõlme rajamine Paide linnas Tööstuse-Mündi reoveepumpla juures.
 
Ehitustööd on jaotatud kahte osasse. Esimeses osas on Paide linna tööd, välja arvatud Joodi ja Pärnuvälja ning Paide valla Kriilevälja küla. Teise osa moodustavad Joodi, Pärnuvälja ja Sillaotsa tööd.

Koostatud projekti alusel viiakse läbi ehitustööde töövõtja rahvusvaheline riigihange ja omanikujärelevalve inseneri rahvusvaheline riigihange 2007.a. jooksul.

Hangete tulemusel on selgunud projekti üldmaksumus 252 miljonit krooni, mis ületab esialgse maksumuse 2,27 korda.

Ehitustöödega alustati 2008.a. alguses. Mõlema osa tööde teostamiseks on ette nähtud kaks aastat. Tööd lõpetati 2009.a. lõpuks.

 

Projekt 60 „Ambla valla Ambla aleviku veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ja ehitamise II etapp"

Ambla valla Ambla aleviku veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ja ehitamise II etapp

 Keskkonnainvesteeringute Keskuse nõukogu otsusega 15.12.2009 rahuldati projekti nr 60 „Ambla valla Ambla aleviku veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ja ehitamise II etapp“ rahastamistaotlus täies ulatuses.

 2010 aastal I etapi ehitustööde käigus Ambla alevikus Pika ja Laia tänava piirkonnas rajatud  vee ja kanalisatsioonitrassid koos kolme reoveepumplaga seisid kasutamata, kuna  kanalisatsioonitorustikel puudus väljund reoveepuhastisse, mille ehitamine oli ette nähtud järgmises etapis.  

 Projekti II etapi käigus oligi lisaks  aleviku reoveepuhastile ette nähtud vee ja kanalisatsioonitrasside ja kahe reoveepumpla väljaehitus Veski, Rehe, Põllu , Kastani ja Kooli tänavate piirkonnas,  ning tuletõrje veemahutite ehitus.

 II etapi elluviimiseks korraldas AS Paide Vesi neli erinevat ehitushanget, mille lõppemisel sõlmiti edukaks tunnistatud pakkujatega lepingud alljärgnevalt:

 -31.05.2013 sõlmiti Ambla II etapi raames töövõtjaga Aquagroup OÜ töövõtuleping nr. 143179 RVP projekteerimiseks ja ehituseks - lepingu maksumus141 086,40 EUR

-19.06.2013 sõlmiti Ambla II etapi osa I raames töövõtjaga Aquagroup OÜ töövõtuleping nr 143222-1 ÜVK ehitustööde teostamiseks Veski ja Kooli tänavate piirkonnas - lepingu maksumus 146 141,28 EUR

-20.06.2013 sõlmiti Ambla II etapi osa II raames töövõtuleping nr 143222-2 töövõtjaga AS Vensen, ÜVK ehitustööde teostamiseks Rehe ja Kesk tänavate piirkonnas - lepingu maksumus 209 582,46 EUR

- 25.06.2013 sõlmiti Ambla II etapi osa III raames töövõtuleping nr 143222-3 töövõtjaga konsortsium Trassiehitus OÜ ja Eviko AS ÜVK ehitustööde teostamiseks Põllu ja Kastani tänavate piirkonnas - lepingu maksumus 46 066,72 EUR

 Kõigi osade tööde valmimise tähtaeg 31.12.2013

 

Kaugküttetrasside projekt

„Paide Vesi AS kaugküttetrasside renoveerimine ja ehitus“
 „Taastuvallikate laialdasem kasutamine energia tarbimiseks“  (esialgne ERF meede)
 
1.      Taotlus rahastamiseks esitati 14.08.2009
2.      Taotlus rahuldati 24.11.2009
3.      Taotluse kogumaksumus – 9 727 480.- krooni, millest toetuse summa on 4 863 740.- ja minimaalne omafinantseerimine 4 863 740.-
4.      Abikõlbulikkuse periood  2012.a. lõpp
5.      Projekti tulemusena :
-          Rekonstrueeritakse - 1624 m
-          Ehitatakse uut – 586 m
-          KOKKU - 2210 m
6.      Projekti tulemusena väheneb :
-          CO2 emissioon
-          Soojuse andmine võrku
-          Puiduhakke kulu
-          Põlevkiviõli kulu
-          Masuuti
-          Kaugküttevõrgu kaod 20,35%-lt 18,97%-ni
 
Projektijuhtimist teostab:        OÜ EL Konsult
                                                    projektijuht  Andero Kullerkupp, GSM 5275512
 
Projekti tööd on kavandatud mahus tellijale novembris 2012 üle antud.
 

Põltsamaa- Pedja ÜF veemajandusprojekt

Projekti eesmärgiks on ette valmistada taotlus Jõgeva-, Järva-, Lääne-Viru- ja Viljandimaa üheksateistkümne omavalitsuse territooriumil vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimise kaasfinantseerimiseks Ühtekuuluvusfondist. Selle raames tuleb välja selgitada omavalitsuste veemajandusrajatiste tehniline seisund, laiendamise ja rekonstrueerimise vajadus, omavalitsuste finantseerimisvõime ning mõõdistada ehitamisele (sh rekonstrueerimisele) kuuluvad veemajandusehitised ja ehitiste maa-alad. 

Koostatakse pikaajaliste investeeringute plaan ja investeeringute rahastamistaotlus vastavuses Ühtekuuluvusfondi projektide rahastamistingimustega. Selgitatakse välja keskkonnamõjude hindamise vajadus. Koostatakse projekteerimise , projekteerimise-ehitustööde ja inseneri teenuse hanke pakkumiskutse dokumendid. 

Tööd teostatakse Jõgeva maakonnas Jõgeva, Pajusi, Puurmani, Põltsamaa ja Torma valdades ning Jõgeva ja Põltsamaa linnades; 
Järva maakonnas Ambla, Imavere, Kareda, Koeru, Koigi, Paide, Roosna-Alliku ja Türi valdades; Lääne-Viru maakonnas Rakke, Tapa ja Väike-Maarja valdades; Viljandi maakonnas Kolga-Jaani vallas. 

Tööd ühe ühise rahastamistaotluse koostamiseks oli esialgu kavandatud lõpetada 2007.a. jooksul. Seejärel oli kavas esitada taotlus projekti kaasfinantseerimiseks Ühtekuuluvusfondist aastatel 2007-2013.

Seoses vahepeal kehtestatud riikliku regulatsiooniga, et alla 2000 inimekvivalendiga asulate ja külade kohta saab taotlusi esitada teises voorus, pikenes rahastamistaotluste koostamine 2009. aastasse. Teise taotlusvooru projekti koosseisu sai lisatud ka Paide linna reoveepuhasti rekonstrueerimine.

Esimesse taotlusvooru koostas konsultant 3 taotlust ja teise taotlusvooru 7 taotlust. Kõik 2008.a. esimesse taotlusvooru esitatud taotlused said  positiivsed rahastamisotsused. Ka kõik teise taotlusvooru esitatud taotlused on  rahastamisotsuse saanud. Seega on püstitatud eesmärgid saavutatud.

Projekti järgmises etapis teostatakse projektipiirkonnas järgmisi töid: 
- Kanalisatsioonitorustike renoveerimine ja ühiskanalisatsioonivõrgu laiendamine; 
- Reoveepuhastite ja -pumplate rekonstrueerimine ja ehitamine; 
- Joogiveetorustike renoveerimine ja ühisveevärgi laiendamine; 
- Puurkaevude ja pumplate rekonstrueerimine ja ehitamine; 
- Veetöötlusseadmete paigaldamine; 
- Veereservuaaride, veetornide ja II astme pumplate rekonstrueerimine ja ehitamine.

 

KIK rahastus 2017

1. Viraksaare küla ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimine ja ehitamine

Rahastustaotluse esitas AS Paide Vesi 2017 veebruari taotlusvooru ja KIK-st tuli   otsus projekti rahastamise kohta.

Projekteerimis - ehitustöödele viisime läbi kaks hanget ja 18-st registreerunud ettevõttest  tegi pakkumuse 10

Mõlemad osad võitis  AS TREV-2 Grupp kellega AS Paide Vesi sõlmis 06. märtsil 2018 projekteerimis- ehituslepingud.

Osa 1 Paide-Nahkmetsa tee ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimine ja ehitaminetäitmisaja pikkuseks on 2018  385 päeva ja hiljemalt 26 märts 2019 peavad kõik tööd valmis olema.

Tööde käigus rajatakse:

- vee- ja kanalisatsioonitrasse kokku ca 2,6 kilomeetrit

- vee survetõstepumpla – 1 tk

- reoveepumpla – 1 tk

- veevarustuse liitumispunkte – 9

- kanalisatsiooni liitumispunkte - 10

Osa 2 Viraksaare ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimine ja ehitamine täitmisaja pikkuseks on 500 päeva ja Lepingu Täitmisaja lõpp on 19 juulil 2019.

Tööde käigus rajatakse

-vee- ja kanalisatsioonitrasse  kokku ca 4,8 kilomeetrit

ning ehitatakse:

- veevarustuse liitumispunkte -186

- kanalisatsiooni liitumispunkte - 186

- reoveepumpla – 10 tk

- tuletõrjehüdrandid – 7 tk

 

2. Roosna-Alliku aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide laiendamine

Rahastustaotluse esitas AS Paide Vesi 2017 veebruari taotlusvooru ja  KIK-st tuli otsus projekti rahastamise kohta.

Projekti elluviimiseks viis AS Paide Vesi läbi projekteerimis-ehitushanke, mille võitis  Watercom OÜ  kellega 01.03.2018 sõlmisime projekteerimis-ehituslepingu   ja selle alusel  pidid  kogu tööd valmis olema 27.12.2018

Lepingu raames rajati:

- vee- ja kanalisatsioonitrasse kokku ca 761 meetrit

- veevarustuse liitumispunkte – 7

- kanalisatsiooni liitumispunkte – 9

Tööd on valmis ja vastu võetud.

 

Projekt "Paide linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine"

28.01.2019 sai AS Paide Vesi oma taotlusele "Paide linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine" Keskkonnainvesteeringute Keskuselt  positiivse otsuse.
Selle alusel toetas KIK meie töid 54%  maksumuses  ja Paide linna OF oli  46%
Projekti abikõlblikkuse periood  oli  01.03.2019 - 31.12.2020.

Projektiga rekonstrueeriti Paide linnas kokku  631 valgustipunkti ja asendati vanad ja energiakulukad tänavavalgustuslambid uute energiakokkuhoidlike LED valgustitega. Ühtlasi loodi rekonstrueeritavale tänavavalgustusele juhtimissüsteem.

Hanke "Paide linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine" projekteerimistööd võitis   odavaima pakkumise teinud  AS Stik-Elekter

Ehitushange oli jagatud kaheks osaks:
Osa I -  Paide linna linn ja ümbritsevad külad ja osa II Roosna-Alliku piirkond.
Ehitustööde hanke mõlemas osas tegi soodsaima pakkumise EST Networks OÜ, kellega  sõlmiti ehituslepingud.

Hanke "Paide linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine" automaatjuhtimise süsteemi ehitustööd  hindamisel osutus edukaks – AS Martem.

Projektijuhtimist teostas  Heto Consult OÜ ja  omanikujärelevalve ja inseneriteenust  - Taalri Varahaldus AS

Projekt on tähtaegselt lõpetatud.

 

Paide linna Mündi küla ÜVK projekteerimine ja ehitamine

2021 aastal  viis AS Paide Vesi  läbi hanke Paide linna Mündi küla VK projekteerimistöödele, mille eesmärgiks oli Paide linna Mündi küla tee kinnistute  Mündi tee   2, 4, 6, 8, 10 ja 12  vee ja kanalisatsiooni ühendamine Paide linna ÜVK-ga.

Viie pakkuja hulgast võitis projekteerimishanke soodsaima pakkumise teinud  OÜ HEKA PROJEKT

OÜ HEKA PROJEKT poolt koostatud  projekti alusel viisime läbi ehitushanke  ja sellele tegi nelja pakkuja hulgast soodsaima pakkumise  seal osutus edukaimaks AS TREV-2 Grupp, kellega AS Paide Vesi sõlmis  töövõtulepingu.

Tööde lõpptähtaeg oli 2022 aasta juunikuus.

Ehitustöödega paigaldati 0.31 km isevoolselt kanalisatsioonitorustikku, 1.76 km veetorustikku, 1.76 km kanalisatsiooni survetorustikku, 1 reoveepumpla.

Projekt on valmis  ja elanikud saavad tarvitada ÜVK teenuseid.

Rahastas KIK

 

Paide linna Pikk ja Suur-Aia tn kaugküttetorustike ehitustöö

10.06.2021 kuulutasime välja hanke „Paides Pikk ja Suur-Aia tn kaugküttetorustike ehitustööd „ Paides Pikk ja Suur-Aia tn kaugküttetorustike ehitustööd, mille mahus paigaldasime  järgmises mahus eelisoleeritud kaugküttetorustike: torud DN150/280 432 m, torud DN65/160 18 m, torud DN40/125 120 m.

2.07.2021 tähtajaks laekus neli pakkumist  ja hanke võitsid ja tööd teostasid soodsaima pakkumise teinud ühispakkujad  METRX OÜ ja Sanbruno OÜ .

Hankelepingu kestvus 70 päeva ja tööd on teostatud ja tellijale üle  antud.