„Paide reoveekogumisala ÜVK ja sademeveekanalisatsiooni rekonstrueerimine ning rajamine“

Paide reoveekogumisala ÜVK ja sademeveekanalisatsiooni rekonstrueerimine ning rajamine

11.02.2021 kuulutasime  hanke välja.

Hange on jagatud kaheks osaks ja selle mahtu kuulub

Osa 1 - tööprojekti koostamine, veetorustiku rek. 1796 m ja rajamine 1909 m, kanalisatsioonitorustiku rek. 626 m ja rajamine 1189 m, seadmete vahetus ühel reoveepumplal, reoveepumplate rekonstrueerimine 2 tk, reoveepumpla rajamine 3 tk, sademeveetorustiku rek. 919 m ja rajamine 511 m, kraavi korrastamine 346 m.

Osa 2 - tööprojekti koostamine, veetorustiku rek. 1821 m ja rajamine 102 m, kanalisatsioonitorustiku rek. 3476 m ja rajamine 255 m, seadmete vahetus ühel reoveepumplal, ühe reoveepumpla rekonstrueerimine, sademeveetorustiku rek. 2331 m ja rajamine 2658 m, sademeveepumpla rajamine, püüduri paigaldamine, kraavi korrastamine 93 m.

9.03.2021 tähtajaks  esitati mõlemale osale kuus pakkumist.

Soodsaimad pakkumised tegid:  Osale I   AS TREV-2 Grupp ja Osale II AS Viimsi Keevitus

Osa II leping on edukalt lõppenud, Osa I  tööde tähtaeg on 31.05.2023

Paide RKA ÜVK ja sademeveekanalisatsiooni rekonstrueerimise ja rajamise omanikujärelevalve

22.02.2021 kuulutasime välja hanke Paide RKA ÜVK ja sademeveekanalisatsiooni rekonstrueerimise ja rajamise omanikujärelevalve teenuse saamiseks.

Teenuse sisuks on Inseneri- ja omanikujärelevalve teostamine projekteerimis- ja ehitustöödele.

10.03.2021 tähtajaks laekus neli pakkumist ja hanke võitis soodsaima pakkumise teinud AS Infragate Eesti

Lepingu lõpptähtaeg on 31.05.2023 

 

Paide linn Suur-aia tänava kanalisatsiooni rekonstrueerimine

2021 teostati Paide linnas kogu Suur-Aia tänava rekonstrueerimine. Toimus see  Paide Linnavalituse poolt tellitud  Palmpro OÜ ja Teede Kavand OÜ poolt koostatud kogu tänavat ja sealse taristut hõlmava  rekonstrueerimise põhiprojektiga,  mille mahus nähti ette rekonstrueerida  kogu Suur-Aia tänav, sh ka Projekti “Paide reoveekogumisala ÜVK ning sademeveekanalisatsiooni rekonstrueerimine ja rajamine” raames rekonstrueeritavad sademeveetorud.

Selleks viis AS Paide Vesi  Projekti „Paide reoveekogumisala ÜVK ning sademeveekanalisatsiooni rekonstrueerimine ja rajamine“ raames  läbi hanke „Suur-Aia sademeveetoru ehitustööd“

Hankele tegi soodsaima pakkumise AS Paide MEK ja kogu tööd valmisid

 Suur-Aia tänaval teostatavate ehitustööde tellijateks on AS Paide Vesi torutöödele ja Paide Linnavalitsus  tee ja katenditele.