Ettevõttest

Toetus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks

26.06.2018

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või reovee kogumise nõuetekohase mahuti paigaldamiseks saab Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) toetuse taotlusi esitada.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või reovee kogumise nõuetekohase mahuti paigaldamiseks saab Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) toetuse taotlusi esitada.

Toetust saavad taotleda nende piirkondade elanikud, kelle majapidamine asub reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on üle 2000 tarbija. Selliseid alasid on Aktsiaseltsi Paide Vesi tegevuspiirkonnas üks - Paide linn. Seda, kas elukoht asub vastaval reoveekogumisalal, saab kontrollida keskkonnaregistrist.

Toetust saab küsida elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga või elamule kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks piirkonnas, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et ühisveevärki ja -kanalisatsiooni lähima viie aasta jooksul ei rajata. Juhul kui ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisvõimalus on olemas, siis antakse toetust vaid liitumiseks.

Toetust ei anta elamu siseste torustike ehitustööde, sh veemõõdusõlmede rajamiseks, varasemalt teostatud tööde rahastamiseks ning hoonestamata või ehitusjärgus elamutega kinnistule torustiku rajamiseks.

Täpsem info tingimuste ja toetuse taotlemise protsessi kohta SA KIKi kodulehel.

Taotluse esitamisega seotud küsimusi selgitavad AS Paide Vesi klienditeenindajad telefonil 3849034 ja 3849030.

AS Paide Vesi on vee-ettevõtja Paide linnas ja Järva vallas