Liitumine

Liitumine

Paide linnas on veevõrguga ja kanalisatsiooniga kaetud alal, mis moodustab enamuse linna asustatud alast, liitumine võimalik kõikidel kinnistutel.  

Liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga toimub vastavalt Paide linnas kehtivale korrale:

https://www.riigiteataja.ee/akt/406062018010

 

Järva vallas kehtivad ühinenud valdade poolt kinnitatud liitumise eeskirjad, millega saab tutvuda vallamajas või valla kodulehel.

 

Liitumine toimub järgmiselt:

Liituda soovija peab esitama vee-ettevõtjale "Liitumistaotluse", mille blanketi saab avada  lehe allservas olevale lingile vajutades ja vajadusel ka välja trükkida. Arvutis täidetava liitumistaotluse blanketi saab tellida klienditeenindajalt:

Paide linna liitujad - reet@paidevesi.ee

Alevike ja külade

liitujad - hille@paidevesi.ee

 

Liitumistaotluse blankette saab ka AS Paide Vesi klienditeenindajatelt Kaevu tn 4 kontoris.

 

Peale liitumistaotluse esitamist saadab vee-ettevõtja teile Liitumistingimused. Liitumistingimused annab välja tootmisjuht Sander Sepp. Tema annab liitujale ka vajadusel täiendavaid selgitusi liitumise tehnilistes küsimustes (tel 53410582). Kui liituja on liitumistingimuste järgi liitumise väljaehitamiseks valmis (projekteerimise nõude korral ka projekti kooskõlastanud), peab ta sõlmima vee-ettevõtjaga Liitumislepingu, mille valmistab ette vee-ettevõtja. Liitumislepingu sõlmimise järgselt võib liituja alustada liitumistorustiku ehitustööga. Kinnistu torustiku ehitamine ja ühendamine liitumispunktides linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga tuleb teostada vastavalt liitumislepingu tingimustele. Liituja poolt välja ehitatud veemõõdusõlme paigaldab veearvesti vee-ettevõtja omal kulul. Peale ehitustööde lõpetamist vormistatakse liituja ja vee-ettevõtja poolt akt liitumislepingu tingimuste täitmise kohta, mille allakirjutamise järel loetakse kinnistu liitunuks. EL Ühtekuuluvusfondi kaasfinantseerimisega väljaehitatud liitumispunktide korral praegu liitujatelt liitumistasu ei võeta. Küll on õigus vee-ettevõtjal võtta teenustasu liitumise käigus osutatud konsultatsioonide ja tehniliste teenuste eest vastavalt ettevõttes kehtivale hinnakirjale. Vee- ja kanalisatsiooniteenust võib kasutama hakata peale teenuslepingu sõlmimist. Teenuslepingu sõlmimise eelduseks on kinnistu liitumislepingu akti eelnev allakirjutamine. Teenuslepingu saab klient sõlmida pöördudes klienditeenindaja poole AS Paide Vesi kontoris Kaevu tn 4.

 AS Paide Vesi kutsub kõiki seni liitumata Paide kinnistuomanikke ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liituma, sest tasuta liitumise võimaldamine lõpeb lähiajal. 

 

Paide linna ja Järva valla alevikes ja külades sõltub liitumise võimalus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni olemasolust liituda sooviva kinnistu läheduses. Piirkondades, kus praegu torustikud puuduvad, sõltub liitumine arendusprojektide teostamisest. Kõikide liitumisega seotud küsimustega palume pöörduda klienditeenindaja poole. Projekti tööde kohta annab informatsiooni juhatuse liige Tarmo Vaher tel 5268479.

liitumistaotlus 2013

Arvutis täidetava ja digiallkirjastatava liitumistaotluse blankett:

/public/files/Aktsiaselts%20Paide%20Vesi%20liitumistaotlus%20W%20t%C3%A4idetav%20vorm%202018.doc


Liitumistasu arvutamise metoodika

Liitumistasu arvutamise metoodika